'Tis me!

Hien pham tis me 3

A self-portrait (2014)!